Algemene voorwaarden

Algemene consumentenvoorwaarden Vergroen je Leven B.V.

B2C/September 2021

 1. Definities

1.1. Vergroen je Leven: Vergroen je Leven B.V., Ericssonstraat 2, Smart up 5006, 5121 ML Rijen, KvK-nummer: 80933319, BTW-nummer: NL861856934B01

1.2. Website: vwww.vergroenjeleven.nl

1.3 Overeenkomst: koopovereenkomst

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Vergroen je Leven.

2.2 Voordat een overeenkomst wordt gesloten, zijn deze algemene voorwaarden ter hand gesteld aan de afnemer. Mocht dit redelijkerwijs niet mogelijk zijn, dan zal Vergroen je Leven voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de afnemer bekend maken dat deze algemene voorwaarden bij Vergroen je Leven ter inzage liggen en op verzoek zullen worden toegezonden.

2.3 Indien de algemene voorwaarden elektronisch ter beschikking worden gesteld, dan heeft dat op een zodanige wijze plaatsgevonden dat de afnemer de algemene voorwaarden kan opslaan en deze voor latere kennisneming toegankelijk zijn.

 1. Goederen & koop

3.1 De goederen, de aantallen, de prijs, BTW en evt. bezorg-/transportkosten zijn beschreven op de (bestelpagina van de) website. Andere informatie op de website, zoals illustraties, beschrijvingen en andere informatie met betrekking tot bepaalde goederen, dienen alleen als richtlijn. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod en/of de overeenkomst binden Vergroen je Leven niet.

3.2 Al onze producten wordt gevuld met een mix van verschillende vaste planten of bloembollen die passen binnen het thema. Het staat Vergroen je Leven vrij om afhankelijk van aanbod, seizoen en kwaliteit steeds op het moment van levering te kiezen voor een bij het thema passende planten-/bollenmix. De plant-/bollen/keuze kan hier derhalve in variëren en is niet onderhevig aan enige goedkeuring van de afnemer.

3.3 De genoemde prijzen bestaan uit de prijs inclusief btw; de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen worden apart vermeld op de bestelpagina.

3.4 Nadat de afnemer bij Vergroen je Leven een bestelling heeft geplaatst, zal Vergroen je Leven de ontvangst van een dergelijke bestelling indien mogelijk zo spoedig mogelijk bevestigen. Indien deze bestelling langs elektronische weg heeft plaatsgevonden, dan zal Vergroen je Leven deze bestelling onverwijld langs elektronische weg bevestigen.

 1. Levering

4.1 Goederen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Levertermijnen zijn daarom indicatief en geven afnemer bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.2 Als de bestelling of een deel van de bestelling niet kan worden geleverd binnen 10 werkdagen, zal Vergroen je Leven de afnemer hiervan op de hoogte stellen. Wanneer een product of bestelling (deels) niet beschikbaar is, zal Vergroen je Leven de bestelling gedeeltelijk leveren en voor het restant een vervangend product van gelijke kwaliteit aanbieden. De afnemer is niet verplicht dit alternatieve product af te nemen.

4.3 Vergroen je Leven zal de goederen leveren op het afleveradres dat de afnemer vermeldt in het bestelformulier. Het is belangrijk dat dit adres correct is. Vergroen je Leven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, voor zover de wet dit toelaat, als de zending niet afgeleverd kan worden dan wel voor vertraging, verlies of beschadiging van de goederen indien deze zijn geleverd in overeenstemming met de door afnemer opgegeven gegevens.

4.4 Vergroen je Leven levert onder andere pakketten met hierin een of meerdere planten. Vergroen je Leven besteedt grote zorg aan haar pakketten, de selectie van de planten en de wijze waarop deze verpakt worden voor verzending. Desalniettemin betreft het levend goed dat een bepaalde kwetsbaarheid en beperkte houdbaarheid kent. Levende goederen dienen derhalve zo snel mogelijk na ontvangst geplant te worden. Wij bevelen je aan om het geleverde pakket direct na ontvangst te openen en te verzorgen conform de informatie die hierover gegeven wordt op de plantensteker bij de plant.

4.5 Voor de levering van de pakketten maakt Vergroen je Leven gebruik van pakketdiensten. Alhoewel Vergroen je Leven veel aandacht besteedt aan de verpakkingswijze van haar pakketten, is het niet uitgesloten dat bij de plantpakketten enige aarde los komt als tijdens het transport door de pakketdienst ruw met de doos wordt omgegaan. Dit vermindert de kwaliteit van de geleverde planten niet en valt buiten de garantie.

 1. Herroepingsrecht

5.1 De afnemer heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring  (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping dat je via info@vergroenjeleven.nl kunt opvragen, maar je bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor je eigen rekening.

5.2 Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

 • Producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben.

5.3 Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 5 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 5 dagen is verstreken. De goederen moeten teruggestuurd worden naar Kwekerij Griffioen, Rijksstraatweg 601, 2245 CA Wassenaar, onder vermelding van Vergroen je Leven en het unieke ordernummer dat op uw orderbevestiging en factuur vermeld staat.

5.4 Voor levende planten die gekweekt zijn in pot of als kluit geldt dat de planten in goede staat en onbeschadigd geretourneerd moeten worden. De planten dienen tussentijds met zorg uit de verpakking gehaald te worden en van water voorzien te worden om zo schade en uitdroging van de planten te voorkomen.

 1. Prijzen & betaling

6.1 Alle opgegeven prijzen zijn in lokale valuta en zijn correct op het moment van publicatie, maar kunnen onderhevig zijn aan verandering.

6.2 Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten en zijn inclusief BTW tegen het actuele tarief.

6.3 Indien goederen onjuist geprijsd zijn door een kennelijke fout of verschrijving, zal Vergroen je Leven niet verplicht zijn om die goederen aan je te leveren voor de onjuiste prijs, althans voor zover de klant niet gerechtvaardigd mocht vertrouwen op deze onjuiste prijs. In dergelijke omstandigheden kan Vergroen je Leven je op de hoogte brengen van de correcte prijs en je vragen of je alsnog akkoord gaat met de gewijzigde prijs.

6.4 Betaling kan uitsluitend vooraf via de op de website www.vergroenjeleven.nl weergegeven betalingsmethoden.

 1. Garantie en aansprakelijkheid

7.1 Vergroen je Leven garandeert de kwaliteit en/of bruikbaarheid van de geleverde goederen op het moment van levering in overeenstemming met de verstrekte specificaties.

7.2 Vergroen je Leven betrekt haar groenproducten bij Griffioen Wassenaar B.V. Deze kweker garandeert dat de groenproducten die onderdeel uitmaken van onze pakketten duurzaam worden gekweekt in veenarme substraten. Er wordt bij de teelt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke meststoffen naast de zogenaamde slow release meststoffen. Er worden geen neonicotinoïden gebruikt bij de teelt.

7.3 Vergroen je Leven betrekt haar bollenproducten bij JUB Holland B.V Deze teler garandeert dat de bloembollen die onderdeel uitmaken van onze pakketten duurzaam worden geteeld met zo min mogelijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

7.4 Voor groen- en bollenproducten geldt dat dit levende natuurproducten zijn, waardoor verschil in kwaliteit en grootte / mate van volgroeiing gebruikelijk is. In de branche gebruikelijke afwijkingen en verschillen kunnen niet aan Vergroen je Leven worden tegengeworpen.

7.5 Indien hardwaren onderdeel uitmaken van een pakket van Vergroen je Leven, dan is hiervoor de wettelijke garantietermijn van 2 jaar van toepassing.

7.6 Vergroen je Leven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kwaliteitsvermindering of derving van levende goederen die langer dan 3 dagen na ontvangst door de afnemer onthouden zijn van de juiste verzorging.

7.7 Vergroen je Leven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kwaliteitsvermindering, schade of derving als gevolg van opzettelijke, verwijtbare of nalatige behandeling; bij verkeerd gebruik of slecht onderhoud; bij normale slijtage; indien het product beschadigd is als gevolg van het niet in acht nemen van de instructies voor gebruik.

7.8 Voor de levende goederen geldt dat afnemer de bijgeleverde plant- en verzorgingsvoorschriften stipt dient na te leven.

7.9 Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

7.10  De datum van levering van de producten geldt als ingangsdatum van de garantie. Als een garantieclaim wordt geaccepteerd door Vergroen je Leven en Vergroen je Leven verzoekt je om het product / de producten terug te sturen, zullen de retourkosten voor rekening van Vergroen je Leven zijn als de claim gefundeerd blijkt te zijn.

 1. Klachtafwikkeling

8.1. Afnemer is verplicht klachten over de geleverde goederen e/o verrichte werkzaamheden direct te melden aan Vergroen je Leven door een mail te sturen naar info@vergroenjeleven.nl. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving (en waar mogelijk visualisatie) van de tekortkoming, zodat Vergroen je Leven in staat is hierop adequaat te reageren.

8.2. Een klacht zal uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord.

8.3. Bij gegrondverklaring van de klacht heeft Vergroen je Leven het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en afnemer een creditnota te sturen voor dat deel van de offerte.

8.4.Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.

 1. Website disclaimer

9.1. Wijzigingen in het assortiment kunnen op ieder moment worden aangebracht. Vergroen je Leven zal redelijke commerciële inspanningen verrichten om de website up to date te houden, maar de verstrekte informatie en specificaties zijn slechts ter informatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan foto’s of illustraties welke op de website getoond worden. Deze dienen slechts ter illustratie.

9.2. Als voor advies of informatie op de website verduidelijking of aanvulling is vereist, kan contact opgenomen worden met Vergroen je Leven via info@vergroenjeleven.  

 1. Intellectuele eigendomsrechten

10.1  De merknamen Tegeltje Groen, Bolletje Bloem en Metertje Groen, en het campagnethema ‘minder steen is meer genieten’, zijn auteursrechtelijk eigendom van Vergroen je Leven, evenals alle geschreven tekst, foto’s en andere inhoud van de website www.vergroenjeleven.nl, en worden als zodanig beschermd. Hierbij zijn alle rechten voorbehouden.

10.2 Geen enkel onderdeel van de website www.vergroenjeleven.nl of van ander communicatiemateriaal van Vergroen je Leven (zoals maar niet uitsluitend de folders en andere campagnematerialen) mag worden verveelvoudigd, mechanisch, elektronisch, met inbegrip van fotokopieën, of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vergroen je Leven.

 1. Geschillenregeling

11.1 Op overeenkomsten tussen Vergroen je Leven en de afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen met betrekking tot voornoemde overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

 1. Impact reserve

12.1 Vergroen je Leven is een sociale onderneming en reserveert van elk product dat verkocht wordt een bedrag voor haar social impact reserve.

12.2 Vergroen je Leven gebruikt haar social impact reserve om te investeren in maatschappelijke vergroeningsprojecten die anders niet van de grond komen.

12.3 Vergroen je Leven doet via haar jaarverslag verslag van haar social impact reserve en de projecten waarin geïnvesteerd is.

 1. Overig

13.1.Voor zover enige bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank of bevoegde instantie als ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar in enige jurisdictie wordt geacht, zal die bepaling niet worden beschouwd als een onderdeel van deze voorwaarden, en zal het niet van invloed zijn op de afdwingbaarheid van de rest van deze voorwaarden noch zal het van invloed zijn op de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van deze bepaling in enig andere jurisdictie.

 

Rijen, 1 september 2021